vitale mensen

Vitaliteit & groeikracht voor het Onderwijs


Een jaarlijks teamuitje, een workshop over stress voor docenten, een sessie mindfulness, een gezonde lunch en een werkdrukplan gemaakt. Mooie en goede initiatieven. Is dit voldoende voor het welzijn en de sociale duurzaamheid van je leerkrachten, docenten, leidinggevenden, docententeams en niet onderwijzend personeel? Nee, maar het leidt wel tot een 1e bewustwording. Maar hoe pakken we dit concreet aan? Wat is onze ambitie?

Een vitaal onderwijsbeleid vraagt om een dialoog binnen de school of instelling. Gericht op de persoonlijke- en professionele ontwikkeling, teamwork, taken en loopbaan ambities. Zuinig omspringen met schaarse hulpbronnen zoals vakbekwaamheid, gezondheid en motivatie. Van reactief naar proactief.

In onderwijs CAO’s wordt steeds meer het thema duurzame inzetbaarheid opgenomen. Hoe gaan we dit samen vormgeven en uitvoeren voor het behouden van de onderwijskwaliteit en het welzijn? 

Ik speel in op behoeften, wensen, tempo en de fases waarin de school of instelling zit.  Spelenderwijs kennismaken met vitaliteit: speel met betrokkenen het spel ‘openhartig vitaliteit’ voor bewustwording en input voor volgende stappen. 

Ontdek ook de verschillende persoonlijkheidsprofielen en stijlen als basis voor persoonlijke- en teamvitaliteit. Onderzoek wat er leeft en wat mensen nodig hebben als dat nog niet helder is. Van bereiken naar beraken. Doe het samen! 

Rob van den Heuvel – onderwijsadviseur vitaliteit, trainer en project/proces manager

Duurzaam inzetbaar zijn is in staat zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren.

Het resultaat

Als Onderwijs inspelen op thema’s zoals: digitalisering, hoge werkdruk, hybride werken, groeiend lerarentekort, rol ouders, leervertraging bij leerlingen en leven lang ontwikkelen (LLO). Vitaal onderwijs draagt bij aan:

N

verhoging werkplezier en positieve veerkracht

N

meer aanpassingsvermogen en weerbaarheid

N

werk en privé beter in balans

N

vasthouden of verbeteren onderwijskwaliteit

N

verhoging productiviteit en minder uitval

Een vitaal beleid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke werkomstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

5 succesfactoren voor een vitale school of onderwijsinstelling 

9

Heldere visie & strategie en het uitdragen

actieve rol CvB, directie, HR & teamleiders

9

Intern draagvlak

betrokkenheid + echte dialoog met alle betrokkenen

9

Persoonlijke benadering

erkenning, begrip en menselijke maat

9

Eigen regie medewerkers

autonomie + motivatie + verantwoordelijkheid

9

Maatwerk

individuele leer- en ontwikkelbehoefte 

De aanpak

Voor elke organisatie kan de aanpak anders zijn. Ons 7-stappenplan op basis van maatwerk:

w

1. In gesprek

wat is de behoefte, de wens, het doel en de uitdaging vanuit de missie en visie.

f

2. Analyse

onderzoek van de huidige- en gewenste situatie, wat is er al aanwezig, wat missen we nog.

k

3. Plan van aanpak

Het concept, het plan, de aanpak en de planning. Opzetten van een pilot/proeftuin.

4. Uitvoering

interventies en activiteiten

i

5. Bijsturing

bijstellen plannen

6. Borging

inbedden in de organisatie

7. Evaluatie

lessons learned, wat kan anders en beter.

Spelen de volgende thema’s binnen uw school of onderwijsinstelling?

N

We hebben wel een werkdruk- of vitaliteitsplan. Maar hoe geven we dit handen en voeten? Wat is de aanpak?

N

Van werkdruk naar werkplezier. Hoe kunnen we dit samen aanpakken?

N

We bieden heel veel (facultatieve) activiteiten voor vitaliteit, maar de samenhang ontbreekt soms? En hoe kunnen we medewerkers motiveren om dit te doen?

N

Hoe kunnen we onze mensen vitaler maken en de onderwijskwaliteit behouden?

N

Hoe kunnen (docenten)teams beter met elkaar samenwerken en elkaar beter begrijpen?

N

Wij willen aan de slag met een opleidings- en ontwikkelplan. Hoe pakken we dat aan? Wat bieden we?

N

We willen graag meer informatie over onze medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkelbehoefte vanuit hun levens- en loopbaanfase.

N

Hoe kunnen we omgaan met het hybride werken? Wat zijn de gevolgen, hoe pakken we het aan?

Wat ik voor uw organisatie betekenen?

Wilt u aan de slag met één of meerdere thema’s? Afhankelijk van de behoefte van de school of onderwijsinstelling kan ik worden ingezet in verschillende rollen binnen vitaliteit & groeikracht. Strategisch, tactisch en operationeel. Vanuit een visie en met de mens centraal. 

Als onderwijsadviseur en projectleider vitaliteit ondersteun ik scholen en onderwijsinstellingen vanuit mijn eigen 4P-profiel: Persoonlijk, Pragmatisch, Projectmatig en Praktijkgericht. Als verbinder, motivator en kartrekker. Van het samen creëren en uitvoeren van nieuwe (integrale) plannen en interventies tot aan het concretiseren van bestaande werkdruk- en vitaliteitsplannen. Met de juiste mindset. 

Benut subsidiemogelijkheden: wist u …,

Dat de overheid projecten stimuleert en subsidieert via de ESF-subsidie? Deze richten zich op het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen organisaties? De regeling vergoedt 50% van de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld de inhuur van een (erkende) adviseur op het gebied van vitaliteit.

Dat de overheid het belangrijk vindt dat medewerkers zich tijdens hun werk blijven ontwikkelen binnen het MKB en het Onderwijs? Speciaal hiervoor is er de subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM).  De subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw school of onderwijsinstelling.

Toolbox Vitaliteit

 Tijdens het proces van analyse, opzet en uitvoering kunnen er diverse instrumenten & tools worden ingezet. We zoeken samen wat nodig is en wat het beste past. Met de mens centraal. Een model of een scan is slechts een middel.

We kunnen werken met het DI-model van TNO, het model ‘Huis van Werkvermogen’, de ‘Thuiswerkschijf van 5‘ en het WEB model (werkeisen/energiebronnen). Voor analyse en inventarisatie kunnen we werken met de Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX van TNO), KOBADI (kosten-baten tool van NPDI) de index werkvermogen, teamsessies of andere scans of vragenlijsten zoals bedrijfsscan, organisatiescan of DI-scan.

Of een interactieve bewustwordingssessie over vitaliteit in de praktijk voor elke doelgroep. Met als basis de vitaliteitspyramide van Albert Sonnevelt.

Meten is weten

Diverse bedrijfsscans en analyses als startpunt voor de organisatie, HR leidinggevenden en medewerkers.

MBTI Methodiek

Voor een effectieve persoonlijke-, talent-en teamontwikkeling, meer inzicht in jezelf en anderen.

Vigorem Aaanbod

Dienstverlening, training, sessies en
workshops binnen het thema
‘vitaliteit & groeikracht’

KOM OOK IN BEWEGING!

Plan een vrijblijvend consult

Interesse? Plan vrijblijvend een online afspraak om te kijken wat ik je voor kan betekenen. Voor jouw organisatie of voor jou als persoon. Iedereen is welkom; van werknemer, professional, privépersoon tot ondernemer. Samen kijken we dan wat je nodig hebt en waar ik kan helpen binnen het thema ’vitaliteit & groeikracht’.